4.00
(1 Rating)

Story Telling

About Course

การเล่าเรื่องไม่ใช่ความสามารถโดยกำเนิด แต่เป็นทักษะที่สามารถเรียนรู้ได้ ดังนั้นการเล่าเรื่องเก่งจึงไม่ใช่เรื่องยากสำหรับผู้ที่มีความสามารถและมีพรสวรรค์สูง และการเล่าเรื่องที่ได้ผล ต้องอาศัยความเข้าใจของผู้ฟัง หัวข้อ รวมไปถึงเป้าหมายของผู้เล่า หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เรียนได้เข้าใจหลักการในการเล่าเรื่องและเทคนิคต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง

Course Content

Chapter 1: Why Story Telling ?

  • เอกสารประกอบการเรียน
    00:00
  • Lesson 1.1 Why Story Telling ?
    06:43

Chapter 2: What Is Story Telling ?

Chapter 3: 3 Techniques of Story Telling

Chapter 4: Types of Story Telling

Chapter 5: Summary & Case Study

Student Ratings & Reviews

4.0
Total 1 Rating
5
0 Rating
4
1 Rating
3
0 Rating
2
0 Rating
1
0 Rating